Regulamin

Regulamin z dnia 06.09.2021

§1.
Definicje

Terminy użyte w dalszej części regulaminu, pisane wielką literą oznaczają odpowiednio:
Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Ziarno Mocy;
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, spełniająca wymagania określone regulaminem;
Opłata – opłata za korzystanie z usług w Serwisie;
Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem ziarnomocy.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część;
Ziarno Mocy – Marta Ślęzak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sedna Marta Ślęzak, właściciel Serwisu
NIP: 554-21-56-988
ADRES: Gdynia 81-591, ul. Gorczycowa 14b/6
Produkt – dostępna w Sklepie lub na stronie Serwisu usługa lub produkt elektroniczny będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Serwisem.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Serwis pod adresem internetowym ziarnomocy.pl/sklep

§2.
Warunki ogólne

  1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych odpłatnie i nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu przez Ziarno Mocy na rzecz Użytkowników, polegających w szczególności na przekazywaniu wiedzy z zakresu szeroko rozumianego rozwoju osobistego w formie bloga, kursów, webinarów, spotkań online, tworzenia grup online itp. prowadzonym w grupach lub indywidualnie na odległość. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Sedna Marta Ślęzak.
  2. Produkty oferowane przez Ziarno Mocy nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny. Produkt nie jest diagnostyką i leczeniem w rozumieniu nauk medycznych, nie obejmuje ona porad ani sugestii dotyczących procesu leczenia, w szczególności o jakich mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295, tekst jedn. z późn. zm.) czy w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 poz. 514, tekst jedn. z późn. zm.). W przypadku konieczności ustalenia formy procesu leczenia Użytkownik ustala ją z właściwym lekarzem.
  3. Ziarno Mocy zobowiązuje się do realizowania programu zgodnie z indywidualnym planem działania; odbywania sesji oraz konsultacji mailowych, telefonicznych, przez Internet i osobistych; bieżącego omawiania postępów Użytkownika; niezwłocznego odpowiadania ma maile Użytkownika, nie później niż w ciągu 48 godzin od ich otrzymania, z przyczyn technicznych lub losowych czas odpowiedzi może ulec wydłużeniu.
  4. Ziarno Mocy oświadcza, że posiada stosowne wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu danego rodzaju usług oraz dołoży należytej staranności w wykonywaniu powierzonego mu zlecenia.
  5. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o obowiązku podawania danych zgodnych z rzeczywistością, niezbędnych zakupu Produktu oraz że z uwagi na charakter Produktu, jest on w części odpowiedzialny za efekt świadczonych usług.
  6. Realizacja Produktu w postaci sesji indywidualnych odbywa się przez Internet, przy użyciu aplikacji Zoom lub Messenger, w godz. 8.00-21.00 od poniedziałku do piątku.

§3.
Warunki techniczne

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu konieczny jest:
– dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW połączonego z siecią Internet;
– posiadanie aktywnego oraz prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
– przeglądarka internetowa wraz z włączoną obsługą skryptów JavaScript, akceptacją plików Cookie.
W okresie prowadzonych prac konserwacyjnych dostęp do usług świadczonych przez Ziarno Mocy może być utrudniony lub niemożliwy.
Ziarno Mocy dołoży należytej staranności, aby prace trwały jak najrzadziej i możliwie najkrócej.
Koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzenia wskazanego powyżej nie obciążają Ziarno Mocy.

§4.
Użytkownik

Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin.

§5.
Zamówienie

Użytkownik zamawia produkt za pośrednictwem Serwisu.
Składając zamówienie Użytkownik wskazuje wybrany Produkt dostępny w Sklepie lub w Serwisie.
Po otrzymaniu płatności, Ziarno Mocy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin, przesyła Użytkownikowi Produkt na podany adres emailowy.
W ramach ww. usług Ziarno Mocy może oferować korzystanie z platformy e-learningowej. Korzystanie z platformy e-learningowej nie jest ograniczone ilością godzin, co oznacza, że Użytkownik ma prawo do korzystania z platformy stosownie do swoich chęci i możliwości czasowych w czasie trwania

Korzystanie z Produktu na platformie e-learningowej rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy i uregulowania całości opłaty za Produkt lub z chwilą opłacenia pierwszej raty, chyba że Użytkownik nie wyrazi zgody na niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia usługi zawarte w §4 ust. 6 Regulaminu. Wówczas dostęp do Produktu rozpoczyna się po upływie 14 dni. Dostęp do Produktu kończy się z chwilą odbycia ostatniej konsultacji kontrolnej.

§6.
Płatność

Podane w Serwisie kwoty są kwotami brutto.
Aktualnie akceptowane formy płatności są wskazane w serwisie w zakładce Sklep lub w Serwisie.
Ziarno Mocy nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za wybór poszczególnych form płatności.
Faktury są wystawiane na podstawie podanych w zamówieniu danych. O chęci zmiany danych na fakturze należy poinformować Ziarno Mocy pod adresem: marta@ziarnomocy.pl oraz przesłać dane niezbędne do jej zmiany.
Niewykorzystanie produktu lub usługi poprzez nieuczestniczenie w sesjach grupowych lub indywidualnych nie wpływają na wysokość Opłaty i nie skutkują proporcjonalnym zwrotem kwoty Opłaty.

§7.
Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy wskazanej w §5 ust.6 w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia przed upływem wskazanego powyżej terminu w formie elektronicznej na: marta@ziarnomocy.pl. Oświadczenie musi zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, co najmniej adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika.
3. W przypadku złożenia odstąpienia w formie elektronicznej Ziarno Mocy niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odstąpienia.
4. Ziarno Mocy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi dokonane przez niego płatności używając takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik. Gdyby wiązało się to z nadmiernymi trudnościami lub było niemożliwe, Ziarno Mocy niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu płatności, co nie będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami dla Użytkownika.
5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
b) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§8.
Reklamacje

1. Reklamacje co do usług świadczonych przez Ziarno Mocy oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być składane w formie elektronicznej na adres martaslezax@gmail.com.
2. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni, licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, czyli co najmniej adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika.
4. Należy wskazać okoliczności stanowiące podstawę zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
5. Ziarno Mocy rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego oraz udziela odpowiedzi co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika, chyba że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej.

§9.
Odpowiedzialność

Użytkownika i prawa autorskie
1. Zamieszczane w Serwisie treści, a także grafiki, fotografie, artykuły oraz treść zakupionych Produktów stanowią utwór w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. 2006r. Nr 90 poz. 631).
2. Użytkownikowi nie wolno w żadnej formie publikować utworów określonych w ust. 1 ani udostępniać i prezentować treści Produktów osobom trzecim.
3. Kopiowanie lub powielanie utworów określonych w ust. 1 jest możliwe jedynie na własny użytek Użytkownika.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie.
5. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta osobom trzecim.

§10.
Dane osobowe Użytkownika

1. Ziarno Mocy pełni rolę administratora danych osobowych zbierając i przetwarzając przekazywane przez Użytkownika dane osobowe w celu świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i do ich zmian.
4. Ziarno Mocy przetwarza dane osobowe jedynie w celu realizacji umowy lub dochodzenia roszczeń z nią związanych.
5. Dane Użytkowników nie będą przekazywane osobom trzecim, oprócz wyjątków uregulowanych w przepisach obowiązującego prawa. Administrator, w ramach wykonywania umowy, może przekazać dane podmiotowi obsługującemu wskazany przez Użytkownika sposób płatności.
6. Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
7. Ziarno Mocy jako administrator, może przetwarzać dane eksploatacyjne, w szczególności: – oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik; – informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; – informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną

§11.
Właściwość sądu

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Ziarno Mocy, według polskiego prawa i w języku polskim.
2. Strony mogą za obopólną zgodą poddać spór do rozstrzygnięcia wybranemu przez siebie sądowi polubownemu lub do rozstrzygnięcia w trybie mediacji zgodnym z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

§12.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest zawsze dostępny w stopce Serwisu.
2. Ziarno Mocy zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w każdym czasie. Zamówienia złożone przed zmianą będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
3. Do złożenia zamówienia po zmianie regulaminu konieczna jest akceptacja nowego regulaminu.

Scroll to Top